Algemene Garantievoorwaarden


GARANTIE van de producten van "CASTEELS"

Overeenkomstig de algemene verkoopvoorwaarden geldt voor de producten van "Casteels" dat er één (1) jaar garantie is vanaf de verzenddatum. Deze garantie beperkt zich tot het gedeeltelijk of geheel vervangen van de producten waarvan de verkoper erkent dat ze defect zijn. Geen enkele schadevergoeding kan van de verkoper worden gevorderd.

Het niet navolgen van de gebruiksvoorschriften die eventueel op de documentatie van de verkoper of de fabrikant staan, evenals het monteren, de installatie of het gebruik van de producten door een niet-gekwalificeerde persoon zonder opvolgen van de aanwijzingen, als die er zijn, zorgen ervoor dat de verkoper niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Het retourneren van de goederen, wanneer aanvaard door de verkoper, zijn op kosten van de koper en de goederen moeten worden teruggezonden in hun originele toestand en verpakking. De verkoper hoeft zich niet te houden aan eventuele garanties ten laste van de koper in het kader van de relaties met diens eigen klanten (consumenten of professionelen).

De verkoper moet per aangetekend schrijven binnen uiterlijk drie (3) kalenderdagen na levering over zichtbaar gebrek aan overeenstemming in kennis worden gesteld, op straffe van verval van garantie. Indien het product gebrek aan overeenstemming toont, wordt het hersteld of vervangen, behalve als het onmogelijk of onevenredig is. In dat geval wordt, in laatste instantie vastgesteld door de verkoper, een prijsverlaging toegepast, die kan worden beperkt doordat rekening wordt gehouden met het gebruik dat de koper al van het product heeft gehad. Bij voorkomend geval wordt de vergoeding van de koper verminderd om rekening te houden met het gebruik dat deze al van het product heeft gehad sinds de levering ervan.

GARANTIE van de producten "SBV" (assortiment van de verwijzingen BV.)

De instrumenten die door SBV worden gefabriceerd genieten een levenslange garantie, behalve de hieronder bepaalde uitzonderingen, waarvoor Casteels France 10 jaar garantie geeft.

Garantieprocedure

Elke aanvraag voor garantie van SBV wordt eenvoudigweg gedaan door het terugsturen van het defecte product (verzendkosten voor de klant) naar de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het product moet niet gedemonteerd worden en het aankoopbewijs (kopie van de originele factuur) moet worden meegestuurd. Afhankelijk van het probleem, en in het geval de garantie wordt aanvaard, wordt het betreffende product hersteld óf vervangen door hetzelfde product of een vergelijkbaar product, en wordt gratis naar de klant teruggestuurd. Als er geen garantie voor het product geldt, wordt een commercieel aanbod aan de klant gedaan.

Uitsluitingen van garantie

Verbruiksgoederen (bijvoorbeeld: schroefuiteinden, snijmessen, batterijen, enz.) en onderdelen van bepaalde producten die een normale slijtage hebben door hun gebruik (bijvoorbeeld: boorijzer, beitels, enz.). Daarentegen valt bijvoorbeeld het mes van de beitel onder garantie als het mes breekt.

De huidige garantie dekt de volgende gevallen niet:

  • Verandering van de prestatie of gebrekkige werking door normale slijtage van de producten en vooral de "slijtende" onderdelen (snij- en trekinstrumenten)
  • Gebrek of defect door een foute montage van het product
  • Onjuist gebruik van het product (te strak aangetrokken, te veel spanning op een verbinding)
  • Gebruik dat niet conform is met het bedoelde gebruik van het product
  • Wijzigingen die aan het product worden aangebracht
  • Geen regelmatig onderhoud van het product
  • Al bestaande reparatie die niet door SBV is uitgevoerd
  • Gebreken of defecten veroorzaakt door een ongeluk of door toeval

Wettelijke regelingen

Onafhankelijk van de garantie die zo wordt verleend, is SBV aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming van het product van het contract en de ernstige tekortkomingen onder de voorwaarden zoals voorzien in artikelen 1641 tot 1649 in het Franse Burgerlijk Wetboek (Code Civil).

Conform de bepalingen in artikel L.211-15 van de Franse consumentenwet (Code de la consommation), artikelen L.211-4, L.211-5 en L.211-12 van de Franse consumentenwet, artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek, eerste paragraaf van artikel1648 van het Franse Burgerlijk Wetboek worden hieronder weergegeven:

"Artikel L.211-4 van de Franse consumentenwet: De Verkoper moet een product overeenkomstig het contract leveren en staat in voor het gebrek aan overeenstemming dat er is op het moment van levering. Hij staat eveneens in voor het gebrek aan overeenstemming wat betreft de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer deze volgens het contract voor zijn kosten zijn of onder zijn verantwoording zijn uitgevoerd."

"Artikel L.211-5 van de Franse consumentenwet: Om overeen te stemmen met het contract moet het product:

1. Geschikt zijn voor het gewoonlijke gebruik dat van een vergelijkbaar product kan worden verwacht en, in het voorkomende geval: - overeenstemmen met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en over de kwaliteiten beschikken die aan de koper zijn gepresenteerd in de vorm van een monster of model; - de kwaliteiten bezitten die een koper in billijkheid kan verwachten naar aanleiding van de openbare aankondigingen door de verkoper, door de fabrikant of door zijn vertegenwoordiger, vooral via reclame en op de etiketten;

2. Of de eigenschappen bezitten die door de partijen gezamenlijk zijn overeengekomen of eigen zijn aan al het gebruik waar de koper naar op zoek is, en door de verkoper zijn voorgedragen en door deze laatste zijn aanvaard."

"Artikel L.211-12 van de Franse consumentenwet: De actie die voortkomt uit het gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar na levering van het product."

"Artikel1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek: De verkoper geeft garantie voor verborgen gebreken van het verkochte product waardoor het ongeschikt wordt voor gebruik waarvoor het bedoeld is, of waardoor het gebruik dusdanig wordt verminderd, dat de koper het niet gekocht zou hebben, of voor een lagere prijs, als hij het had geweten."

"Artikel1648 paragraaf 1 van het Franse Burgerlijk Wetboek: De actie die voortkomt uit de ernstige tekortkomingen moet binnen twee jaar vanaf het ontdekken van de tekortkoming door de koper worden aangegeven."

Cookies settings

×

Functional Cookies

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Measure of audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics et Google Ads, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Interactive Content

Ce site utilise des composants tiers, tels que NotAllowedScript667208f87ed27ReCAPTCHA, Google NotAllowedScript667208f87eb37Maps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Social Networks / Videos

Des plug-ins de réseaux sociaux et de vidéos, qui exploitent des cookies, sont présents sur ce site web. Ils permettent d’améliorer la convivialité et la promotion du site grâce à différentes interactions sociales.

Session

Please login to see yours activities!

Other cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.

CASTEELS France sàrl

ZA du Champ de Courses
76560 Doudeville
France

+32 (0)2.32.70.64.02
+32 (0)2.32.70.64.20

Newsletter


© Casteels France.