Algemene verkoopsvoorwaarden


1. Toepassingsgebied

De "Verkoper" is de onderneming Casteels France SARL (BVBA), met een kapitaal van 1.000.000 €, met de maatschappelijke zetel te ZA Champ de Courses, 76560 Doudeville, Frankrijk, SIREN 642 022 081 RCS Rouen, verkoper van de producten aan de professionele Koper.
Alle onderstaande bepalingen zijn verplicht en wijken van alle andere algemene voorwaarden af, alsook aan alle tegengestelde bepalingen in de ontvangstbewijzen of documentatie die aan de Verkoper worden gericht. Een afwijking van de huidige voorwaarden is alleen mogelijk door middel van een schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van de Verkoper.
De toepassing en aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden geschiedt door het eenvoudig contact tussen de potentiële klant en de Verkoper.

2. Facturatie en prijzen

Alle aanbiedingen van de Verkoper worden vrijblijvend gemaakt. De bestellingen worden alleen definitief na de uitdrukkelijke aanvaarding van de Verkoper. Er worden geen bestellingen van minder dan vijftig euro (50 €) exclusief BTW aanvaard.
De niet-wezenlijke eigenschappen van de aangeboden producten kunnen veranderen tussen het moment van bestellen en afleveren. Dit kan niet leiden tot een vordering of schadevergoeding.
De facturering is op basis van de geldende prijs op het moment van bestelling, behalve wanneer de afleverdatum die door de Koper wordt gevraagd later dan één maand is.
In dat geval is de geldende prijs op het moment van afleveren van toepassing. De Verkoper behoudt zich het recht voor om, op elk moment, een wijziging in de prijzen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. De nieuwe prijzen zijn direct van toepassing op alle daaropvolgende verkoop.
Alle prijzen zijn in euro's, exclusief BTW, vanaf de magazijnen van de Verkoper.

3. Levering

Voor alle bestellingen die hoger zijn dan de geldende verzendkosten, zijn de verzendkosten in Frankrijk (vasteland) voor de Verkoper. Buiten dit gebied en/of voor bestellingen voor lagere bedragen en/of voor de "spoed"-leveringen, zijn de kosten voor de Koper.
De leveringstijden worden bij benadering gegeven en zijn alleen als aanduiding bedoeld. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging van de levering van de bestelling. De vertragingen van de leveringen kunnen geen annulering van de verkoopovereenkomst of de betaling van een schadevergoeding voor vertraging door de Verkoper tot gevolg hebben. De producten worden, zoals de Verkoper dit wenst, voor dezelfde bestelling in een of meerdere keren verzonden.
De risico's worden aan de Koper overgedragen wanneer de Verkoper de bestelling aanvaard. Het transport wordt op risico van de Koper uitgevoerd, die de bestellingen bij aankomst moet controleren, op straffe van verval van recht.
In het geval er problemen zijn, moet er binnen 48 uur na de ontvangst van de goederen een vordering tegen de vervoerder worden ingediend door middel van een aangetekend schrijven, met een kopie van de vordering naar de Verkoper. Wordt dit niet gedaan, dan wordt ervan uitgegaan dat de producten in goede staat zijn ontvangen.
Als de Koper de geleverde producten niet in ontvangst neemt, kunnen kosten voor opslag en/of verzekering bij hem in rekening worden gebracht.

4. Betaling

Behalve indien dit uitdrukkelijk anders is aangegeven, moet het totale bedrag van de factuur worden betaald voordat de goederen worden verstuurd zonder korting voor contante betaling. De betalingsvoorwaarden worden door de Verkoper bepaald, tijdens de eerste bestelling, na positief advies van een inlichtingendienst, of na beoordeling.
In geval van niet-naleving van betaling is de Koper automatisch, ipso jure en zonder voorafgaande kennisgeving, een rente op betalingsachterstand van 12% schuldig, evenals vaste invorderingskosten ter hoogte van veertig euro (40 €) exclusief BTW. Bij niet-naleving van betaling op de vervaldatum is een directe vordering van alle verschuldigde of nog te betalen bedragen van kracht ongeacht de betalingsmethoden die werden afgesproken.
Indien de solvabiliteit van de Koper zou verminderen, behoudt de Verkoper zich het recht voor de levering van de bestelling te annuleren of te wijzigen totdat alle facturen die eventueel nog te betalen zijn volledig zijn betaald.
In het geval van wijziging wat betreft zijn professionele activiteit, overdracht, huur, inbreng in de onderneming of onderpand van zijn handelsonderneming, kan het totale bedrag dat aan de Verkoper verschuldigd is, volgens keuze van de laatste, direct worden gevorderd ongeacht de betalingsmethoden die werden afgesproken.
In het geval er twijfel bestaat over de solvabiliteit van de Koper, kan de Verkoper, naar eigen goeddunken, zich het recht voorbehouden geen bestelde producten meer aan de Koper te leveren totdat er bewijs is geleverd van voldoende solvabiliteit, behalve wanneer vooraf wordt betaald.

5. Garantie

De garantie voor de producten is één (1) jaar vanaf de verzenddatum.
Deze garantie beperkt zich tot het gedeeltelijk of geheel vervangen van de producten waarvan de Verkoper erkent dat ze defect zijn. Geen enkele schadevergoeding kan op de Verkoper worden verhaald. Het niet navolgen van de gebruiksvoorschriften die eventueel op de documentatie van de Verkoper of de fabrikant staan, evenals het monteren, de installatie of het gebruik van de producten door een niet-gekwalificeerde persoon zonder opvolgen van de aanwijzingen, als die er zijn, hebben tot gevolg dat de Verkoper niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
Het retourneren van de goederen, wanneer aanvaard door de Verkoper, zijn op kosten van de Koper en de goederen moeten worden teruggezonden in hun originele toestand en verpakking. De Verkoper hoeft zich niet te houden aan eventuele garanties ten laste van de Koper in het kader van de relaties met diens eigen klanten (consumenten of professionelen). De Verkoper moet per aangetekend schrijven binnen uiterlijk drie (3) kalenderdagen na levering over zichtbaar gebrek aan overeenstemming in kennis worden gesteld, op straffe van verval van garantie.
Indien het product gebrek aan overeenstemming toont, wordt het gerepareerd of vervangen, behalve als het onmogelijk of onevenredig is. In dat geval wordt, in laatste instantie vastgesteld door de Verkoper, een prijsverlaging toegepast, die kan worden beperkt doordat rekening wordt gehouden met het gebruik dat de Koper al van het product heeft gehad.
Bij voorkomend geval wordt de vergoeding van de Koper verminderd om rekening te houden met het gebruik dat deze al van het product heeft gehad sinds de levering ervan.

6. Industrieel eigendom

De Koper mag de zichtbare merktekens die door de Verkoper en/of de fabrikant op de producten zijn geplaatst niet wijzigen, verbergen of verwijderen. Het niet respecteren van deze verplichting kan, ipso jure en zonder voorafgaande kennisgeving, tot gevolg hebben dat de in behandeling zijnde bestellingen worden gestopt en er sprake is van onmiddellijke vordering van alle door de Koper te betalen bedragen, en betaling van de schadevergoedingen, in overeenstemming vooral en zonder dat deze opsomming beperkt is tot alle te betalen bedragen of bedragen die zouden moeten worden betaald als de overeenkomst niet was ontbonden of verschuldigd.

7. Bepaling eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van de Verkoper totdat de volledige betaling van hun gehele prijs, kosten en accessoires is voldaan.
Met uitzondering van de Verkoper, heeft de Koper niet het recht om deze producten aan derden te verkopen totdat de betaling bedoeld in de paragraaf is voldaan. Deze goederen moeten dus totdat ze betaald zijn in het actieve deel van de boekhouding van de Koper zichtbaar zijn.
De Koper informeert de Verkoper, binnen 48 uur, over elke inbeslagneming op de goederen die door derden wordt uitgevoerd.

8. Opheffing

De Verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst op te heffen zonder schadevergoeding, of het afleveren van de goederen te vertragen in de volgende gevallen, zonder dat deze lijst beperkt is:

gerechtelijke liquidatie, gerechtelijke bemiddelingsprocedure, of ernstige insolvabiliteit van de Koper, onjuiste informatie over de identiteit en/of de maatschappelijke zetel van de Koper, niet-naleving van de bepaling van eigendomsvoorbehoud, in gebreke blijven van betaling op de vervaldatum van alle te betalen bedragen. In het geval van opheffing door fout van de Koper, behoudt de Verkoper zich het recht voor een schadevergoeding van 20% te berekenen op het bedrag van de betreffende factuur (of facturen) door het tekort.

9. Bescherming van privacy

Volgende de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft de Verkoper het recht de gegevens van de Koper te registreren, te verwerken en te bewaren. De Koper heeft betreffende deze gegevens recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering. Om dit te doen kan hij zich tot de maatschappelijke zetel van de Verkoper richten.

10. Toevallige omstandigheden of overmacht

Alle gevallen waarin sprake is van toevallige omstandigheden of overmacht, geven de Verkoper ipso jure het recht om de in behandeling zijnde bestellingen op te heffen, zonder dat de Koper de mogelijkheid heeft een einde aan de overeenkomst te maken, schadeloosstellingen of schadevergoedingen te vorderen.

11. Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

Op de huidige voorwaarden is de Franse wetgeving van toepassing. Alle geschillen vallen onder exclusieve bevoegdheid van de gerechtelijke instanties van Rouen. De huidige bepaling is opgesteld in het belang van de Verkoper die hiervan, indien hij wenst, afstand kan nemen.

Cookies settings

×

Functional Cookies

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Measure of audience

Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics et Google Ads, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

Interactive Content

Ce site utilise des composants tiers, tels que NotAllowedScript661ff48a1302aReCAPTCHA, Google NotAllowedScript661ff48a12e1eMaps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Social Networks / Videos

Des plug-ins de réseaux sociaux et de vidéos, qui exploitent des cookies, sont présents sur ce site web. Ils permettent d’améliorer la convivialité et la promotion du site grâce à différentes interactions sociales.

Session

Please login to see yours activities!

Other cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.

CASTEELS France sàrl

ZA du Champ de Courses
76560 Doudeville
France

+32 (0)2.32.70.64.02
+32 (0)2.32.70.64.20

Newsletter


© Casteels France.